L’accés a la pàgina web Missatgeria amb Cor i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de la pàgina web Missatgeria amb Cor

 

Validesa de la informació

 

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l’última actualització. Aquestes condicions són les vigents des de la data de l’última actualització. Missatgeria amb Cor. es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment i, en aquest cas, entraran en vigor en el moment en què es publiquin i s’aplicaran a tots els usuaris de la pàgina web des d’aquesta data. Els continguts de la pàgina web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s’indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. Missatgeria amb Cor es reserva el dret d’introduir modificacions i d’ometre parcialment o totalment els continguts actuals de la pàgina web Missatgeria amb Cor quan ho consideri oportú, així com d’impedir o restringir l’accés de manera temporal o permanent.

 

Política de privacitat i protecció de dades

 

Missatgeria amb Cor compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Missatgeria amb Cor ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura del que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Quan es demani que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari sobre el destinatari de la informació, la finalitat per la qual es recullen les dades, la identitat i l’adreça del responsable del fitxer , i la facultat de l’usuari d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client. Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

Propietat intel.lectual i industrial

 

La pàgina web Missatgeria amb Cor, els documents que la formen i la informació o els elements que contenen aquestes pàgines, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques , noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Missatgeria amb Cor és titular o llicenciatari legítim. Missatgeria amb Cor no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements que contenen les pàgines de la pàgina web Missatgeria amb Cor quan la seva titularitat no correspongui a Missatgeria amb Cor.

 

Usos prohibits i permesos

 

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres que s’han esmentat, de les creacions i dels signes distintius sense l’ autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent. No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar aquests elements o fer còpies per a un ús personal exclusivament, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel lectual Missatgeria amb Cor. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat Missatgeria amb Cor.

 

Responsabilitats

 

Missatgeria amb Cor no garanteix l’accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega o la utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines Missatgeria amb Cor, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. Missatgeria amb Cor no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de Missatgeria amb Cor mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a la pàgina web Missatgeria amb Cor, ni de la informació ni els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius Missatgeria amb Cor, llevat que aquesta ho autoritzi expressament. Missatgeria amb Cor no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de qualsevol tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de la pàgina web Missatgeria amb Cor per terceres persones o entitats i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats amb el que s’acaba d’esmentar, es poden produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat , exactitud i suficiència; (II) incompliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (III) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (IV) infracció dels drets dels consumidors i usuaris, (V) infracció dels drets de propietat intel lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il.lícita, (VI) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar, ia la imatge de les persones, i (VII) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin d’aplicació. Missatgeria amb Cor tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control Missatgeria amb Cor, (II) intromissions il · legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (III) ús indegut o inadequat de les pàgines web Missatgeria amb Cor, (IV) errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.